Polityka prywatności - Keller Gliwice

Polityka prywatności – fanpage Facebook Renault

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych w związku z prowadzeniem fanpage na portalu społecznościowym Facebook (Renault Gliwice). Pełną treść polityki prywatności naszej spółki znajduje się pod adresem: https://autokeller.com.pl//polityka-prywatnosci/


§ 1. Informacje ogólne

 1. W związku z korzystaniem z niniejszego fanpage, przetwarzane mogą być dane osobowe użytkowników. Dostawcą usługi i głównym administratorem serwisu, w rozumieniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (?RODO?) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016.) jest firma Facebook Ireland Ltd. W ograniczonym zakresie administratorami jesteśmy także my, twórcy niniejszego fanpage.
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron fanpage Administratora lub kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną za pomocą Facebooka.
 3. Pełna treść polityki prywatności firmy Facebook Ireland Ltd. znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 4. Administratorem fanpage jest: Auto Keller Sp. z o.o., NIP: 6312673143, REGON: 368124286, KRS 0000692792, z siedzibą 44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 546, tel.: 32 301 88 99, e-mail: , który ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Tomasz Piesiur, z którym można skontaktować się mailowo, na adres: .
 5. W celu lepszego zrozumienia sposobu odbioru naszego fanpage oraz lepszego dopasowania treści reklamowych korzystamy ze statystyk serwisu. W tym zakresie jesteśmy, wraz z firmą Facebook Ireland Ltd., współadministratorami (w rozumieniu Art. 26 RODO). Zakresy obowiązków i odpowiedzialności współadministratorów oraz relacje pomiędzy współadministratoramia a użytkownikami znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
  Sposób działania i zakres zbieranych informacji przez Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

§ 2. Zakres przetwarzania danych osobowych/ kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarzając dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystanie z fanpage może posiadać informacje o:

 1. polubieniu fanpage
 2. aktywności na fanpage
 3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników
 4. imię, nazwisko, zdjęcia profilowe (dzięki niemu, w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek użytkownika), inne dane osobowe, które użytkownik udostępnia na portalu (stosownie do ustawień prywatności;
 5. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne.
 6. treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który użytkownik zawarł w związku z okolicznościami korespondencji).

§ 3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia niniejszego fanpage,
 2. prowadzenia komunikacji z użytkownikiem,
 3. prowadzenia kampanii reklamowych w serwisie Facebook.

§ 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, w zależności od okoliczności, na podstawie:

 1. art. 6 lit. b RODO – w przypadku, gdy użytkownik kontaktuje się z nami w celu zawarcia umowy, lub chęci zawarcia umowy,
 2. art. 6 lit. a RODO – w innych przypadkach kontaktu zainicjowanego przez użytkownika,
 3. art. 6 lit f RODO – dla danych przetwarzanych w celu prowadzenia fanpage, celów statystycznych, marketingu produktów własnych, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, ochrony zasobów sieciowych podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora.

§ 5. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane użytkownika będą przetwarzane tak długo jak istnieje relacja między jego kontem, a naszym fanpage (np. komentarz użytkownika pod naszym postem) lub do czasu cofnięcia zgody (jeśli była ona podstawą przetwarzania danych) lub wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu do przetwarzania danych w określonym zakresie.

§ 6. Odbiorcy danych

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom ? czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage?a;
 2. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem
  https://www.facebook.com/about/privacy

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

§ 7. Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  8. możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 2. Cofnięcie zgody i sprzeciw mogą być wyrażone poprzez:
  1. zmianę ustawień swojego konta Facebook: https://www.facebook.com/settings,
  2. zmianę preferencji reklam na Facebook. Instrukcję zarządzania preferencjami reklam na Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/
  3. zmianę ustawień dla serwisu Facebook (i wielu innych) pod adresem: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
  4. kontakt z serwisem Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319
  5. kontakt z nami pod adresami podanymi powyżej w informacjach ogólnych.

 
Promocje