Polityka prywatności - Keller Gliwice

Klauzula RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że Keller Sp. z o.o. i Auto Keller Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: ?Keller i Auto Keller?) przetwarza informacje ze źródeł prywatnych, baz prowadzonych lub danych przekazanych przez inne podmioty a także publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ?RODO?), mają charakter danych osobowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim przekazać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Państwa działania.

 1. W świetle powyższego, pragniemy poinformować Państwa, że:
  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: ?Administrator?) jest Keller Sp. z o.o.
  i Auto Keller Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Daszyńskiego 546.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Daszyńskiego 546, 44-151 Gliwice lub drogą e-mailową pod adresem:

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Daszyńskiego 546, 44-151 Gliwice lub drogą e-mailową pod adresem:
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od przypadku, na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w oparciu o dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów: Zgoda dotyczy wykonania czynności przetwarzania danych w zakresie, na jaki została udzielona i jest zawierana w celach marketingowych i świadczenia usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji celu, którego zgoda dotyczy.
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznacza brak możliwości jej zawarcia.
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Keller i Auto Keller lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Keller i Auto Keller polegają na oferowaniu klientom produktów, kampanii marketingowych, informowaniu klientów o akcjach, kampaniach serwisowych ogłaszanych przez producentów samochodów.
 3. Keller i Auto Keller przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim została na to wyrażona zgoda lub w jaki przewidują to warunki umowy. Ponadto przetwarza dane osobowe pochodzące z baz prowadzonych lub danych przekazanych przez inne podmioty a także ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
 4. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są partnerzy Keller i Auto Keller prowadzący działalność gospodarczą w obszarach:
  1. działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
  2. działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,
  3. działalności sprzedażowej,
  4. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie reklamacji
 6. Państwa dane osobowe będą przez Keller i Auto Keller przetwarzane do:
  1. czasu odwołania zgody o których mowa w pkt. 4 powyżej
  2. realizacji zamówienia przez okres 6 lat o którym mowa w pkt. 4 powyżej
  3. przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. żądania od Keller i Auto Keller dostępu do Państwa danych osobowych,
  3. żądania od Keller i Auto Keller sprostowania Państwa danych osobowych,
  4. żądania od Keller i Auto Keller usunięcia Państwa danych osobowych,
  5. żądania od Keller i Auto Keller ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  7. przenoszenia Państwa danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. praw wskazanych w pkt 8 powyżej można skorzystać poprzez:

kontakt e-mailowy pod adresem:

 1. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. ul Daszyńskiego 546, 44-151 Gliwice
 1. Keller i Auto Keller może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać na potrzeby marketingu profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Profilowanie Państwa danych osobowych nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec takiego sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

 

Z poważaniem

Keller Sp. z o.o. i Auto Keller Sp. z o.o.

 
Promocje